prace remontowo budowlane

Administracja ADOM ul. Kickiego 12 lok. 51, 04-373 Warszawa, działając w imieniu Zarządu w/w Wspólnoty zaprasza do składania ofert na realizację prac remontowo-budowlanych polegających na wykonaniu wymianę poziomów i pionów głównych C.O. wraz z robotami dodatkowymi przedmiotowego budynku położonego przy ul. Orzycka 6 w Warszawie.

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES REMONTU

Przedmiotem remontu jest wykonanie wymianę poziomów i pionów głównych C.O.

Szczegółowy zakres zawierają projekt i przedmiar robót.

 

2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU I KONSTRUKCJA

Budynek mieszkalno-usługowy, wybudowany w 2002r., 8 kondygnacji kl. I i 15 kl. II z garażami i węzłem cieplnym.

 

Kubatura – 60114,20 m3

Powierzchnia użytkowa – 9735,20 m2

Liczba lokali mieszkalnych – 125

Liczba lokali użytkowych – 10

 

Wytyczne do przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca  ma prawo złożyć jedną ofertę w formie szczegółowego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dostarczony przez Inwestora kosztorys „ślepy”, dokumentację projektowo – techniczną (do wglądu)  oraz własny przedmiar robót. Zamawiający na życzenie Oferenta umożliwi wizję lokalną w budynku w celu obejrzenia wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie w terminie do dnia 31.10.2017r.
 3. Elementami wpływającymi na ocenę oferty będą: cena, termin realizacji, warunki gwarancji, wiarygodność i doświadczenie Wykonawcy (referencje), liczba pracowników, itp.
 4. Cenę należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

- cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia , jak również inne koszty,

- cena ma charakter ryczałtowy, tzn. przekroczenie planowanych nakładów ilościowych koniecznych dla wykonania zamówienia w porównaniu do nakładów faktycznie poniesionych na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem przyjętym w ofercie, nie będzie stanowić podstawy do wystąpienia o zwiększenie ceny.

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.07.2017r.
 2. Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są: firma ADOM tel. 602-622-345
 3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Załączniki do oferty:

- aktualny  odpis CIDG

- oświadczenia wykonawcy że: jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia do świadczenia usług, znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zapoznał się ze szczegółowym zakresem robót podczas wizji lokalnej, oferta obejmuje wszystkie czynności i prace niezbędne do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przed dokonaniem wyboru oferty negocjacji z Wykonawcami.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie związania ofertą.
 3. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo  do zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia lub treści niniejszego zapytania ofertowego,

 

Z uwagi na fakt, że prace prowadzone są na budynku zamieszkałym i terenie zagospodarowanym przyszły Wykonawca robót musi posiadać polisę OC na kwotę minimum 500000.00 zł  - jako zabezpieczenie szkód, które z winy Wykonawcy mogą powstać w trakcie realizacji robót budowlanych.

 

Ofertę prosimy składać z podaniem orientacyjnego terminu rozpoczęcia prac w przypadku podpisania umowy.

 

Z góry dziękujemy za przygotowanie nam rzetelnej oferty i przesłania na adres:

Administracja ADOM ul. Kickiego 12 p 51 tel. 602-622-345

Fax. 22 813 44 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KONTAKT

ADOM

Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Siedziba Główna:

ul. Kickiego 12 lok.51, 04-397 Warszawa
tel. 22 813 44 55

strzałka do góry