prace remontowo budowlane

Administracja ADOM ul. Kickiego 12 lok. 51, 04-373 Warszawa, działając w imieniu Zarządu w/w Wspólnoty zaprasza do składania ofert na realizację prac remontowo-budowlanych polegających na wykonaniu remontu 10 klatek schodowych wraz z robotami dodatkowymi przedmiotowego budynku położonego przy ul. Siennickiej 36 w Warszawie.

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES REMONTU

Przedmiotem remontu jest wykonanie remontu klatek schodowych.

2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU I KONSTRUKCJA

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w 1954r., czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Budynek podzielony jest na 10 klatek schodowych,

Kubatura – 28307,0 m3
Powierzchnia użytkowa – 5115,96 m2

Liczba lokali mieszkalnych – 131

Liczba lokali użytkowych – brak

 

Wytyczne do przygotowania oferty:

  1. Każdy Wykonawca  ma prawo złożyć jedną ofertę w formie szczegółowego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dostarczony przez Inwestora kosztorys „ślepy”, dokumentację projektowo – techniczną (do wglądu)  oraz własny przedmiar robót. Zamawiający na życzenie Oferenta umożliwi wizję lokalną w budynku w celu obejrzenia wykonania przedmiotu zamówienia.
  2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie w terminie do dnia 31.12.2019r.
  3. Elementami wpływającymi na ocenę oferty będą: cena, termin realizacji, warunki gwarancji, wiarygodność i doświadczenie Wykonawcy (referencje), liczba pracowników, itp.
  4. Cenę należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
   - cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia , jak również inne koszty,
   - cena musi być podana w wysokości netto i brutto,
   - cena ma charakter ryczałtowy, tzn. przekroczenie planowanych nakładów ilościowych koniecznych dla wykonania zamówienia w porównaniu do nakładów faktycznie poniesionych na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem przyjętym w ofercie, nie będzie stanowić podstawy do wystąpienia o zwiększenie ceny.

  5. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.06.2019r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Siennickiej 36 w Warszawie.
  6. Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są: firma ADOM tel. 510 802 321
  7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
  8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  9. Załączniki do oferty:
   - aktualny  (nie starszy niż 3 –miesięczny) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji,
   - zaświadczenie o nadaniu numeru NIP lub REGON,
   - oświadczenia wykonawcy że: jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia do świadczenia usług, znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zapoznał się ze szczegółowym zakresem robót podczas wizji lokalnej, oferta obejmuje wszystkie czynności i prace niezbędne do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przed dokonaniem wyboru oferty negocjacji z Wykonawcami.
  11. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie związania ofertą.
  12. Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto zamówienia za każdy dzień roboczy opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
  13. Wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem budowy zobowiązany będzie do spełnienia wymogów art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z późn. zmianami).
  14. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo  do:
   - zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia lub treści niniejszego zapytania ofertowego,
   - prowadzenia negocjacji  tylko z wybranymi Wykonawcami,
   - zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru i przyjęcia którejkolwiek z ofert,
   - unieważnienia wyników postępowania bez podania przyczyny.

Z uwagi na fakt, że prace prowadzone są na budynku zamieszkałym i terenie zagospodarowanym przyszły Wykonawca robót musi posiadać polisę OC na kwotę minimum 500 000.00 zł  - jako zabezpieczenie szkód, które z winy Wykonawcy mogą powstać w trakcie realizacji robót budowlanych.

Ofertę prosimy składać z podaniem orientacyjnego terminu rozpoczęcia prac w przypadku podpisania umowy.

Z góry dziękujemy za przygotowanie nam rzetelnej oferty i przesłania na adres:
     Administracja ADOM ul. Kickiego 12 p 51 tel. 510 802 321
     Fax. 22 813 44 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KONTAKT

ADOM

Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Siedziba Główna:

ul. Kickiego 12 lok.51, 04-397 Warszawa
tel. 22 813 44 55

strzałka do góry