Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami.

Dzięki doskonałej znajomości rynku możemy negocjować bardzo atrakcyjne warunki ubezpieczenia budynków, preferencyjne warunki obsługi rachunków bankowych, bardzo niskie stawki za wywóz śmieci oraz współpracujemy ze sprawdzonymi firmami z branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej.

Oferta cenowa na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Firma ADOM od wielu lat związana jest z rynkiem nieruchomości, posiada doskonałe oferty warunków finansowych od podwykonawców realizujących zlecane zadania. Pobierane wynagrodzenie uzależnione jest od wielkości budynku, rodzaju świadczonych usług (zarząd czy administrowanie), stanu technicznego budynku.

poniżej 700 m2

od1,00
 • m2/m-c

700-1500 m2

od0,85
 • m2/m-c

1500-3000 m2

od0,80
 • m2/m-c

powyżej 3 000 m2

!
 • stawki są negocjowane indywidualnie

Wynagrodzenie za administrowanie nieruchomością zależy od:

 • powierzchni użytkowej lokali
 • rodzaju świadczonych usług
 • stanu technicznego i prawnego budynku

Powyższy cennik ma charakter orientacyjny i podlega negocjacji, po zapoznaniu się ze szczegółowymi i potrzebami danej wspólnoty.

 • zapewnienie stałych dostaw do nieruchomości tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych.
 • przygotowywanie projektów umów (zleceń).
 • współpracę ze służbami miejskimi, nadzorem budowlanym i innymi urzędami.
 • przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli lokali.
 • przechowywanie i ochrony dokumentów źródłowych związanych z administrowaniem, w tym dokumentów finansowo-księgowych.
 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. nr 80 poz. 903 z 2000 r ś art. 29).
 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
 • rozliczanie zaliczek wpłacanych przez właścicieli za dostarczenie mediów do lokali.
 • dokonywanie rozliczeń właścicieli poprzez rachunek bankowy i na podstawie indywidualnych kont.
 • drukowanie przelewów dotyczących opłat i przedstawiania ich Zarządowi do podpisu.
 • sporządzanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego na 20 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego, a także kwartalnych raportów dla Zarządu do 25-tego dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału.
 • windykację opłat należnych od właścicieli lokali, z wyłączeniem spraw sądowych oraz naliczanie ustawowych odsetek od nieterminowych wpłat.
 • egzekwowanie i windykację należności z tytułu pożytków
 • ubezpieczenie na koszt Wspólnoty budynku i urządzeń od pożaru i klęsk żywiołowych.
 • nadzór nad stanem porządku i czystości w części wspólnej budynku.
 • zlecanie wykonania dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń wspólnego użytku.
 • przygotowanie budynków do okresu zimowego i wiosennego.
 • organizacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z utrzymaniem czystości terenów bezpośrednio przyległych do budynków.
 • utrzymywanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stanie sprawności użytkowej.
 • sporządzanie harmonogramów przeglądów oraz robót występujących w budynku.
 • niezwłoczne wzywanie Firm, celem usuwania awarii i ich skutków.
 • wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego obiektów.
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, w tym bieżącej aktualizacji danych.
 • sporządzanie protokołów zalań i uszkodzeń lokali oraz urządzeń wspólnych.